Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastNameTelephone
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
erol@mail.dkFormandErikOlsen20 46 91 92
info@goerlevmotion.dkKassererErlingRasmussen
allanh@dbmail.dkNæstformandAllanHulbæk30 54 55 25
adn4281@gmail.comSekretærArneNielsen22 23 89 52
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl42 31 70 71
19

Generalforsamling 2019

GØRLEV MOTIONSCENTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 12. marts 2019 i Motionscentrets mødelokale.

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer.

1. Valg af 2 stemmetællere.

Finn M. og Svend J. blev foreslået og valgt.

 

2. Valg af dirigent

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

3. Aflæggelse af beretning

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

- året er gået godt

- ønsker fra medlemmer om køb af maskiner

- besøg fra DGI m.fl. roser centret

- trappemaskinen

- aftale med fysioterapeut Ronnie Andersen fra 1. nov.

- god tilslutning til indeCykling, 2 nye spinningcykler er indkøbt til fitnessafd.

- vores maskinmærke Element udgår

- indgangspartiet er renoveret, så standarden passer til resten af centret

- regnskabet viser en pæn formue, som kan bruges til udskiftning af maskiner

- udflugt for de frivillige

- medlemstal: 14 – 24 år 259 medl.

25 - år 537 -

- start på året 2019: pga. nytårsforsæt? 39 nye medl., åbent hus 20 nye medl.

- holdtræningen er en succes

- gulvet i det gamle fitnesslokale skal skiftes i starten af juni. Vil medføre lukning i ca. 14 dage.

- tak til alle frivillige og alle, der er engageret i motionscentret

Et spørgsmål om de mange unge medlemmer kommer fra idrætsefterskolen kunne besvares negativt.

Antallet af aktive er ca. 80 % af medlemmerne.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

Indtægter 777.355

Udgifter 601.369

Renter +14.364

RESULTAT 190.350 kr.

 

Balance i aktiver og passiver er 1.191.146 kr.

Divergens mellem antal medlemmer og indbetalt kontingent skyldes indbetalinger på forskellige tidspunkter af året.

Medlemstilskud til de unge er 52.080 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2020 indeholder indtægter på 770.000 kr. og udgifter på 783.000 kr. samt renter 15.000 kr. så der forventes et overskud på 2.000 kr.

Et spørgsmål, om ikke det var en ide at nedsætte prisen på træningskort, når formuen er ca. 1 mio. kr. blev besvaret med, at formuen er en sikkerhed for at kunne beholde lokalerne, hvis kommunen sælger bygningen.

Synspunkt: En nedsættelse af prisen med 15 % vil ikke øge medlemstallet med 15 %.

Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Intet.

 

6. Valg af

- 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

- 2 suppleanter

 

 

- 1 revisor

 

- 1 revisorsuppleant

 

Erik Olsen, Heidi Mortensen og Arne Damgaard Nielsen blev foreslået og valgt

 

Leif Juhl og Peter Hegård blev foreslået og valgt.

 

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt.

 

Arne Aagaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

7. Eventuelt

Formanden sagde tak til Mogens for hans indsats i GM og velkommen til Arne i bestyrelsen og til Peter som suppleant til bestyrelsen.

Peter gav en kort præsentation af sig selv.

Henning Steinmetz takkede bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

Mulighederne for mere holdtræning blev vendt.

Til sidst takkede formanden dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

____________________       ______________________

   Sign:  Jørgen Arnam Olsen – dirigent               Mogens Jørgensen – referent